แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชน ต่อบริการของโรงพยาบาลไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
คำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของประชาชน ต่อ บริการ ของโรงพยาบาลไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ